НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ ЧЛЕНОВЕ НА АРМПГБ

Уведомяваме Ви, че по искане на Управителния съвет на „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“, на 05.09.2019г., четвъртък, в гр.Сливен, ул. „Великокняжевска“ 31, хотел „Национал“, зала „Галерия“, от 10:00 ч. ще се проведе събрание на Върховния колективен орган (ВКО), а от 11:00 – извънредно Общо събрание на членовете на Асоциацията, при следния дневен ред:

  1. Приемане и освобождаване на членовете на Асоциацията.
  2. Вземане на решение Асоциацията да създаде и регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с определена цел.
  3. В случай, че бъде взето решение за създаване на ЕООД – определяне на задължителните параметри – наименование, седалище и адрес на управление на дейността, управител, предмет на дейност, капитал, съответно дружествен дял и други.
  4. Промяна начина на свикване на върховния колективен орган и на общото събрание. Свикването да се извършва чрез залепване на поканата на информационното табло, находящо се в сградата по седалище и адрес на управление, както и в офиса в гр. Сливен на ул. „Арх. Йордан Йорданов“ № 10, 15 /петнадесет/ дни преди насроченото провеждане.
  5. В случай, че се вземе решение и се промени начинът на свикване – отразяване на промяната в устава и приемането му.

Присъствието на всички членове е задължително, вкл. и фермери, които са подали заявление за членство!

покана ВКО (1)
покана ОС (1)