Представяме ви ИЛ “ФЕБА ЛАБ” – лаборатория за микробиологични и физикохимични изпитвания на храни, води, напитки и козметика към “ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД.

Лабораторията ще приема космени луковици за извършване на ДНК анализ и за генотипизация на животните.

Повече информация можете да получите на следните телефони: 0893 326 137, 02 959 07 19

ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД работи и с партньорски лаборатории, чрез които може да
осигури достъп до специфични анализи за нуждите на говедовъдството. Всички те са
акредитирани както от националните акредитационни органи на съответната страна, в която се
намират, така и от The International Committee for Animal Recording (ICAR), като същевременно
членуват в The International Society for Animal Genetics (ISAG). Дружеството съдейства за
извършване на генетична идентификация и верификация на родители (Genetic identification and
Parantage test), генотипиране, както и за други специфични изследвания.
Верификацията на родители се предлагат за всички породи животни като използваният
метод за идентификация е съобразен с най-новите технологични нововъведения в тази област.
SNPs тестът обхваща няколко хиляди отделни маркера и с огромна точност и минимални
възможности за грешка потвърждава родителите на животното. Основното предимството е, че
веднъж генетично идентифицирани и верифицирани по отношение на родителите, животните
вече присъстват в базата данни, което уеснява верификацията на потомството.
Генотипирането (genotyping) се предлага за повечето породи и представлява анализ на
генома на база на който се прави ранкинг. По този начин още в ранен етап от развитието на
животното фермерът може да оцени инвестицията и очакваната възвръщаемост.
В зависимост от особеностите на животните могат да се правят и други изпитвания като
безрогост, миостатин, др.
✓ Възможност за online проверка на резултати от проведени изпитвания на адрес
www.febalab.net
✓ Предоставяне на мнения, интерпретации и консултации за получените
резултати.
✓ Осигуряване на всички необходими консумативи за вземане на пробите
(стерилни тампони, стерилни контейнери, стерилни пликове, пломби и т.н.).
✓ Логистична мрежа, покриваща цялата страна, и възможност за извършване на
акредитирано пробовземане от всяка една точка в страната.
✓ Отговорно, бързо и надеждно обслужване по отношение на исканите от Вас
изпитвания.

Представяне Феба лаб