НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ

Уведомяваме Ви, че по искане на УС на „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“, на 21.04.2017 г. в гр.Сливен, ул. „Великокняжевска“ 31, хотел „Национал“, зала „Галерия“, от 10.00 ч. ще се проведе Общо събрание на членовете на Асоциацията с дневен ред:

  1. Приемане на финансов отчет за 2016г.
  2. Приемане на отчет за дейността на УС и КС;
  3. Промяна на устава;
  4. Промяна в съставите и числеността на УС и КС.
  5. Приемане и освобождаване на членове на Асоциацията* *Членството в Асоциацията на фермери, които не са изплатили задълженията си за 2016г. ще бъде прекратено!
  6. Приемане на вътрешни актове – Тарифа на услугите и Правилникът за развъдната книга.
  7. Промяна по вид и размер на членски внос и имуществени вноски;
  8. Обсъждане на организационни и други проблеми, които следва да бъдат решени на следващото събрание на ВКО и/ или на ОС;
  9. Приемане на обща стратегия на Асоциацията до 2020г.

Присъствието на всички членове е задължително, вкл. и фермери, които са подали заявление за членство.

23_17