Уважаеми членове на АРМПГБ,

 

Публикувана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Моля обърнете внимание на ал.4, която гласи, че земеделците кандидатствали по схемата, трябва да имат 50% отелвания на селектираните животни, за периода 1 октомври 2016г. – 30 септември 2017г. (Например ако имате заявени 20 бр. животни под селекционен контрол, трябва да имате най-малко 10 бр. телета родени в периода 1 октомври 2016г. – 30 септември 2017г.).

Цитираме чл.21:

Чл. 21. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
5. са вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията на Регламента относно разплодните
животни;
6. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;
7. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) В стопанството на земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са регистрирани новородени телета, съответстващи най-малко на 0,5 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) Условията по ал. 2, т. 5 и 6 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено условието по ал. 4.“

 

Цялата Наредба можете да разгледате ТУК.