Според последния доклад на Европейската комисия бройката на месодайните крави кърмачки в някои от страните в ЕС (ЕС-15), се очаква да намалее през следващите години.

Докладът, който представя средносрочните прогнози за стоковите пазари в ЕС до 2026г. показва, че стадата крави с бозаещи телета вероятно ще намалеят с 1 милион на глава (8,6) в сравнение с 2016г.

До 2026г. се очаква стадата крави с бозаещи телета на страните от ЕС-15 да се задържи на 10.5 милиона.

Но въпреки този спад, броят на кравите, намиращи се в страни от ЕС-N13 като Полша, Унгария и България се очаква да се увеличи от 850 000 до 1.2 м. през следващите 10 години – скок от 41%.

Докладът също посочва, че конкуренцията за други стопански дейности, например млечните продукти е възможно да намали стадата месодайните крави в някои региони от ЕС.

Оказващото влияние върху бройката на месодайните кравите с бозаещи телета, млечните стада вероятно значително ще въздействат върху доставките на говеждо месо в цяла Европа.

Бройката млечни крави в ЕС спада непрекъснато в продължение на много години. Въпреки това стадата в страните от ЕС-15 са се увеличили между 2012г. и 2014г. поради високите цени на млякото и очакваното прекратяване на млечните квоти.

 

Майки кърмачки в ЕС

%d0%b5%d1%8315-%d0%b5%d0%bd13

 

Спад в производството на говеждо

Докладът на комисията предполага, че до края на 2026г., говеждото производство ще спадне на 7.5 милиона тона, главно в резултат от развитието в стадото крави и от потрбителското търсене.

Говеждата продукция се очаква да се увеличи през 2016г. с 3,3% и да остане на високо ниво и през 2017г., в резултат на постоянното увеличаване на броя на млечните крави, които се колят и адаптацията на месодайното стадо към новата CAP.

Прогнозата на Комисията гласи, че въпреки увеличаването на месодайните стада -крави с бозаещи телета в страните от ЕС-N13, това не може да компенсира спада в млечните стада, което води до значително намаляване на производството на говеждо месо в ЕС след кока в 2016-2017г.

Източник: http://www.agriland.ie/farming-news/what-does-the-future-hold-for-the-european-suckler-cow-numbers/