ПОКАНА

  Управителният съвет на „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“ – Сливен, свиква събрание на Върховния колективен орган (ВКО) на 24.01.2020 г. от 10.00 часа в гр. Сливен, ул. Великокняжевска, зала „Галерия“, хотел „Национал“, при следния дневен ред:

  1. Приемане и освобождаване на членове на Асоциацията.
  2. Обсъждане на предстоящия програмен период на новата Обща селскостопанска политика (ОСП).
  3. Предложения за избор на представители за участие в тематичните работни групи, които да бъдат гласувани от Общото събрание.
  4. Предложения за провеждане на тазгодишното изложение по месодайно говедовъдство – избор на дата и място, финансиране, акценти, които да бъдат гласувани от Общото събрание.
  5. Предложения за промяна в състава и числеността на ВКО, които да бъдат гласувани от Общото събрание.
  6. Разни.

 

 Управителният съвет на „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“ – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО събрание на 24.01.2020 г. от 11.00 часа в гр.Сливен, ул. Великокняжевска, зала „Галерия“, хотел „Национал“, при следния дневен ред:

  1. Изслушване на ВКО и обсъждане на предстоящия програмен период на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Избор на представители за участие в тематичните работни групи.
  2. Изслушване на ВКО относно провеждане на тазгодишното изложение по месодайно говедовъдство – избор на дата и място, финансиране, акценти.
  3. Изслушване на ВКО, обсъждане и вземане на решения за промяна в състава и числеността на ВКО.
  4. Разни.